PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมkubarnaza
December 29th, 2015, 15:36
มติ ครม.วันที่ 13 ตุลาคม 2558 กรมที่ดินได้ประกาศหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนอง (http://www.home.co.th/)ตามมาตรากรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ด้วยการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2558-28 เมษายน 2559 มีหลักเกณฑ์สำคัญๆ ดังนี้

การลดค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมการโอน จากปกติ 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือ 0.01%
*ค่าจดจำนอง จากปกติ 1% ของราคาจำนอง (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) เหลือ 0.1%
*ผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จำนองและผู้รับจำนอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
*อาคารใหม่-เก่าหรือห้องชุดใหม่-เก่า ก็ได้รับลดค่าธรรมเนียมเหมือนกัน
*ต้องเป็นการจดทะเบียนประเภทขาย (รวมถึงขายเฉพาะส่วนหรือกรรมสิทธิ์รวมมีค่าตอบแทน) ขายทอดตลาด ขายตามคำสั่งศาล จึงจะได้รับลดค่าธรรมเนียม
*การขายฝาก โอนชำระหนี้ โอนชำระหนี้จำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
*การจดทะเบียนจำนองต้องสืบเนื่องจากการซื้อขาย กรณีได้มาโดยทางอื่น เช่น รับให้หรือรับมรดกแล้วนำมาจำนอง ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
*ต้องจดทะเบียนจำนองเพื่อประกันหนี้ของผู้จำนอง (ซึ่งเป็นผู้ซื้อเท่านั้น) และเฉพาะมูลหนี้ซื้อขายที่ดิน หรืออาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดตามมาตร เท่านั้น

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอสังหาฯ

*ต้องเป็นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ หรืออาคารพร้อมที่ดิน
*ที่ดินเปล่าถ้าอยู่ในโครงการจัดสรรได้รับลด แต่ถ้าอยู่นอกการจัดสรรไม่ได้รับลด
*ห้องชุดตามกฎหมายอาคารชุด

สรุปการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดิน ทั่วประเทศ 2559-2562 (http://www.home.co.th/hometips/news/detail/83011)